ชีพจรโลกธุรกิจ : 20 ตุลาคม 2564

  • 1 Replies
  • 34 Views
EP ส่ง E-COGEN ซื้อหุ้น TAC

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TAC) จำนวน 9,472,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน47.60% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วของ TAC จากบริษัท ชูบุ อีเล็คทริคเพาเวอร์ ไทยแลนด์ เอสพีพี บี.วี.จำกัด (CHUBU) ในราคาหุ้นละ199 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,885,007,600 บาท จะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในบริษัทพีพีทีซี จำกัด (PPTC) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ผ่าน E-COGEN


LPN จัดแคมเปญกระตุ้นการขาย
นายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ ระดับพรีเมียม บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เปิดเผยว่า บริษัทได้นำบ้านหรูระดับพรีเมียมมาจัดแคมเปญ “D-DAY FORFREE DAY”ส่งเสริมการขายในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมกัน 2 โครงการ คือโครงการ “บ้าน 365 พระราม 3” ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โดยการช่วยผ่อนสูงสุด 5 ล้านบาท รับฟรีค่าตกแต่งบ้านสูงสุด 5 ล้านบาท ฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 2 ปี ราคาเริ่มต้น 27-110 ล้านบาท และโครงการ “บ้าน 365 เมืองทอง” ทั้งทาวน์โฮม บ้านแฝด โฮมออฟฟิศ โดยการช่วยผ่อนสูงสุด1.5 ล้านบาท ฟรีเงินดาวน์ 10% ฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 2 ปี ราคาเริ่มต้น 11-24 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น BIZ อนุมัติเพิ่มทุน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์(BIZ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) ไม่เกิน40 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1