• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 29 เม.ย. 2567)

Started by luktan1479, April 04, 2024, 03:16:19 AM

Previous topic - Next topic

luktan1479

Sales Coaching"เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ"  วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี 19 เมษายน 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผล      ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสอนงานคือ เทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะงานขาย พนักงานขายทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้าทีมขาย หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้าทีมขายสอนงานไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าทีมและพนักงานขาย จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น       หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวพนักงานขายเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน  เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน ขั้นตอนการสอนงาน เรียนรู้เทคนิคการสอนงาน และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเองหัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา  1.กรอบแนวคิดเรื่องการสอนงาน  (Coaching)
  2.ความเข้าใจเรื่องพนักงานขาย เพื่อประโยชน์ในการสอนงาน
     • พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ
     • เหตุผลจูงใจพนักงานขาย
     • รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานขาย
  3.หัวหน้าเรียนรู้สไตล์การบริหารงานของตน เพื่อนำมาใช้ในการสอนงาน
  4.ขอบเขตงานขายของพนักงานขาย...ที่หัวหน้าต้องสอนงาน
       4.1 การเตรียมตัวและวางแผน
       4.2 เทคนิคการขาย
             • การเปิดการขาย
             • การค้นหาความต้องการของลูกค้า
             • การนำเสนอผลิตภัณฑ์
             • การตอบข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรอง
             • การปิดการขาย
       4.3 การติดตามผลและบริการหลังการขาย
  5.Workshop: สอนงานพนักงานขายให้ขายเก่ง
  6.การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน
  7.การประเมินผลและการติดตามหลังจากสอนงาน
  8.พฤติกรรมที่หัวหน้าควร "มี" และควร "เลี่ยง" ในการสอนงาน
  9.สรุป คำถามและคำตอบ ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Tags : {การสอนงาน | Sales Coaching

dsmol19

สมัครฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ ได้ที่ 286-318-3151